Pågående exjobb inom logistik

Vi är två glada maskinstudenter från LiU som heter Anna Mjörne och Janki Patel och vi har fått den stora äran att skriva vårat examensarbete på SkyMaker. Vår master har vi läst inom industriell ekonomi och logistik vilket har gjort att vi på vår maskintekniska grund byggt en god medvetenhet om verksamheter och ekonomi. Hittills i arbetet har vi fastställt problemet, gjort oändliga litteratursökningar och tagit fram en metod för det fortsatta arbetet.

Från den litteraturstudie som vi har gjort har vi insett att den tillverkande marknaden ständigt förändras och många hävdar att vi är på väg mot den fjärde industriella revolutionen. Globalisering har medfört högre konkurrens och ofta räcker det inte längre med en bra produkt med hög kvalitet utan nu krävs ett bra helhetskoncept. De nya utmaningarna på marknaden har gjort att företag i Sverige och väst gått mot att tillverka mer kundanpassade produkter för att kunna erhålla konkurrensfördelar. I litteraturstudien har vi även kommit i kontakt med begreppet Mass Customization som handlar om det som beskrivits, att erbjuda marknaden kundanpassade produkter men till samma pris och med i princip samma ledtider som de massproducerade varorna. För att kunna nå Mass customization krävs effektiva tillverkningsmaskiner, verktyg och logistiklösningar. SkyMakers produktgenerator kan automatisera stegen mellan kundbehov och tillverkande maskin och är därför ett verktyg som kan möjliggöra Mass Customization.

För att förklara övergången mot mer kundanpassad tillverkning har vi i studien använt begreppet kundorderpunkt (KOP). Det är den punkt som delar värdeflödet i två delar, den första delen består av aktiviteter som utförs mot prognostisering av efterfrågan och den andra delen av aktiviteter som utförs direkt mot kundorder. I figuren nedan illustreras KOP samt de fyra vanligaste produktleveransstrategierna som definieras av dess placering. De olika strategierna i figuren är Make-to-stock, Assemble-to-order, Make-to-order samt Engineer-to-order. De två första används av företag som tillverkar standardiserade produkter och ofta i syfte att massproducera och de senare används främst vid tillverkning av kundunika produkter.KOP

Examensarbetet går ut på att studera hur olika faktorer förändras då ett företag förflyttar sin kundorderpunkt till vänster i figuren ovan och mot mer kundanpassad tillverkning. Det företag som studerats har kunnat förflytta kundorderpunkten med hjälp av SkyMakers produktgenerator och nya flexibla tillverkningsprocesser. De faktorer som vi har velat studera är logistikkostnader, ledtid och kundvärde. Dessa har valts för att undersöka hur väl Mass Customization kan uppnås med hjälp av produktgeneratorn i kombination med nya effektiva tillverkningsmaskiner. Vi har nu kommit halvvägs i arbetet och hittills har vi fastställt problemet och hur vi ska gå tillväga för att lösa det. Snart ska vi börja samla in den data som behövs för undersökningen för att sedan analysera den och komma fram till hur de valda faktorerna förändras vid förflyttningen av KOP. Vi är supertaggade inför nästa fas och ser framemot att ge oss ut i verkligheten för att undersöka om den stämmer överens med teorin.

Att exjobba på SkyMaker är både givande och roligt. Det som utmärker SkyMaker är deras genuina intresse för teknikens utveckling vilket innebär fredagshack och många konversationer där vi, utan programmeringskunskaper, har fått lära oss många nya begrepp.

Anna Mjörne och Janki Patel

 

JankiAnnaRollup